1. Ehtojen soveltaminen

Näitä ehtoja sovelletaan Fysiikkaterapia Oy:n tarjoamien palvelujen (jäljempänä ”Palvelu”) käyttöön. Näitä ehtoja sovelletaan käyttäjien asiointiin Palvelussa. Ehtoja sovelletaan Palvelun käyttöön niin kauan kuin käyttäjä käyttää Palvelua. Palvelussa tarjottavien verkkovalmennuspalveluiden (jäljempänä ”Verkkovalmennus”) sekä henkilökohtaisena valmennuspalveluna tarjottavan valmennuspalvelun (jäljempänä ”PT-palvelu”) osalta näitä ehtoja sovelletaan osapuolten välillä aina vähintään kunkin valmennusohjelman kestoajan.

2. Palvelun sisältö

Palvelu on palvelukokonaisuus, johon sisältyy Fysiikkaterapia Oy:n ja mahdollisten muiden, Fysiikkaterapia Oy:n kanssa yhteistyösuhteessa olevien palveluntarjoajien (jäljempänä ”Muut palveluntarjoajat”) kulloinkin tarjoamia palveluja, aineistoa sekä verkkokauppa kulloisenkin tuotevalikoiman mukaisessa laajuudessa. Fysiikkaterapia Oy:llä ja Muilla palveluntarjoajilla on oikeus milloin tahansa muuttaa Palvelun palveluvalikoimaa, toimintaa, sisältöä ja saatavuutta. Eri päätelaitteilla käytettäväksi tarjottu Palvelu voi sisällöltään ja toiminnoiltaan poiketa toisistaan. Fysiikkaterapia Oy voi tarjota, välittää tai markkinoida Palvelussa Muun palveluntarjoajan tuottamia tai tarjoamia maksullisia tai maksuttomia palveluja tai tuotteita. Muiden palveluntarjoajien palvelut tarjotaan, välitetään ja markkinoidaan sellaisenaan ja sitoumuksetta. Fysiikkaterapia Oy ei vastaa mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu Muun palveluntarjoajan tuottaman tai tarjoaman palvelun mahdollisesta virheestä kuten väärästä tiedosta, palvelun viivästymisestä tai palvelun saatavuudesta. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näiden ehtojen ohella Muun palveluntarjoajan mahdollisia erityisiä sopimusehtoja, vastuunrajoituksia ja ohjeita.

3. Palvelujen käyttö

3.1 Palvelun käyttötarkoitus

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

3.2 Palvelun käyttö ilman rekisteröitymistä

Fysiikkaterapia Oy:n tarjoamat palvelut eivät edellytä rekisteröitymistä.

4. Immateriaalioikeudet

Palvelun sisältämän tai Fysiikkaterapia Oy:n Palvelun puitteissa käyttäjälle lähettämän aineiston omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkki- ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Fysiikkaterapia Oy:lle, ellei toisin ole ilmoitettu. Aineiston tai sen osan lainaaminen, kopiointi, tallentaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, luovuttaminen, muu hyväksikäyttäminen tai hyödyntäminen edes osittain ilman Fysiikkaterapia Oy:n ennalta antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty.

Erityisesti Verkkovalmennuksessa asiakkaalle annettavat tiedot ja ohjeet perustuvat Fysiikkaterapia Oy:n luottamukselliseen tietoon ja tietotaitoon, joka on Fysiikkaterapia Oy:n yksinomaista omaisuutta. Edellä tarkoitetut ohjeet ja muu aineisto annetaan Palvelun käyttäjälle ainoastaan vastaanottajan henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Ohjeiden tai muun aineiston luovuttaminen muille tai sen julkaiseminen ja jakaminen missä tahansa sähköisessä tai muussa mediassa on ehdottomasti kielletty. Tämän sopimusehdon vastaisesti menettelevä käyttäjä vastaa täysimääräisesti Fysiikkaterapia Oy:lle tekijänoikeusrikkomuksella aiheuttamistaan vahingoista.

5. Palvelun käytettävyys

Fysiikkaterapia Oy ei takaa eikä vastaa siitä, että käyttäjän yhteys toimisi odotetulla tavalla tai että Palvelu olisi aina tai keskeytyksettä saatavilla.

Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on Palvelun käytön ja asianmukaisen tietoturvan edellyttämät laitteet, ohjelmat ja järjestelmät, kuten päätelaitteet, selaimet ja liittymät ml. tietoliikenneyhteydet. Fysiikkaterapia Oy ei takaa, että Palvelua voi käyttää käyttäjän laitteilla, ohjelmilla, järjestelmillä tai liittymillä.

6. Palvelussa annetut tiedot

Vaikka Fysiikkaterapia Oy yrittää parhaansa mukaan varmistaa, että Palvelussa julkaistut tiedot ovat oikeita ja ajantasaisia, tiedot saattavat sisältää epätarkkuuksia tai virheitä.

Palvelussa esitettävät tuotteiden saatavuustiedot tai tuotteen hintatiedot voivat olla joltain osin virheellisiä eikä Fysiikkaterapia Oy ole velvollinen suorittamaan asiakkaalle hyvityksiä jos jokin tuote on myyty loppuun tai jos Palvelussa on virheellisiä hintatietoja. Fysiikkaterapia Oy:llä on oikeus korjata havaitut virheet ja koska tahansa muuttaa Palvelussa julkaistuja tietoja.

Lisäksi käyttäjän tulee aina itse arvioida Palvelussa tai käyttäjälle muutoin Palvelun puitteissa annettujen ja erityisesti liikuntaan ja ruokavalioon liittyvien tietojen soveltuvuutta käyttäjälle, ottaen huomioon muun muassa käyttäjän terveydentilan, fyysiset ominaisuudet sekä muut henkilökohtaiset olosuhteet.

7. Vastuunrajoitus

Käyttäjä hyväksyy sen, että Palvelua ja sen sisältöä käytetään kaikilta osin käyttäjän omalla vastuulla. Palvelu on käyttäjän käytettävissä sellaisenaan kuin sen on ja Fysiikkaterapia Oy varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa, ja muokata Palvelua.

Fysiikkaterapia Oy ei vastaa miltään osin Palvelussa esitettävien ja julkaistavien tai käyttäjälle lähetettävien tietojen sisällöstä, esitettyjen tietojen soveltuvuudesta yksittäiselle käyttäjälle, tietojen paikkansapitävyydestä tai niissä mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai viivästyksistä.

Fysiikkaterapia Oy ei myöskään vastaa minkään sellaisen ulkopuolisen sivuston sisällöstä, josta tai jonne on yhteys Palvelusta.

Ellei pakottavasta sääntelystä muuta johdu, Fysiikkaterapia Oy ei ole vastuussa mistään välillisistä tai epäsuorista vahingoista, mukaan luettuina, mutta ei rajoittuen tulon tai ansion menetykseen, liiketoiminnan keskeytykseen, tiedon tai datan menetykseen tai turmeltumiseen, jotka johtuvat Palvelun (ml. Verkkovalmennus) käytöstä tai käytön estymisestä.

8. Sopimusehtojen muutokset

Fysiikkaterapia Oy varaa oikeuden muuttaa näitä ehtoja oman harkintansa mukaisesti. Kulloinkin voimassa olevat ehdot ilmoitetaan Palvelussa. Jatkamalla Palvelun käyttöä käyttäjän katsotaan hyväksyneen kulloinkin päivitetyt ehdot.

9. Sopimuksen siirtäminen

Käyttäjä ei ole oikeutettu siirtämään näiden ehtojen mukaisia tai hankkimaansa valmennuspalveluun liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia ulkopuoliselle. 

Fysiikkaterapia Oy:llä on aina oikeus ilman käyttäjän suostumusta siirtää Palvelu sekä kaikki tai osa näiden ehtojen mukaisista oikeuksista ja velvollisuuksista nimeämälleen kolmannen osapuolelle tai nimeämänsä kolmannen osapuolen vastattavaksi liiketoimintakaupan tai yritysjärjestelyn johdosta taikka muusta perustellusta syystä.

Huolimatta siitä, että asiakkaan harjoitusohjelmaa laadittaessa ja toteutettaessa asiakkaan henkilökohtaiset ominaisuudet sekä mahdolliset rajoitteet ja terveydelliset tekijät pyritään huomioimaan mahdollisimman tarkasti, liikunnan harrastamiseen liittyy aina tiettyjä riskejä. Asiakas vakuuttaa PT-palvelun tilaamisella olevansa tietoinen harjoitteluun liittyvistä riskeistä ja osallistuu harjoitteluun omalla vastuullaan. Asiakas hyväksyy sen, että ellei pakottavasta sääntelystä muuta johdu, Fysiikkaterapia Oy ei vastaa asiakkaalle harjoittelussa mahdollisesti syntyvistä vammoista tai vahingoista.

Asiakkaan tulee itse huolehtia harjoittelua varten tarpeellisiksi katsomansa tapaturma- ja muu mahdollinen vakuutusturvan järjestämisestä.
Asiakas sitoutuu tiedottamaan PT:tä harjoittelun aloittamisen jälkeen tapahtuvista olennaisista muutoksista terveydentilassaan tai muista mahdollisista harjoitteluun vaikuttavista seikoista (esim. raskaus, vamma tai sairaus, lääkehoito ja muutokset näissä).

10. Tuotteiden toimitusehdot

Sitova tilaus syntyy, kun asiakas lähettää tilauksen Fysiikkaterapia Oy:lle ja kun Fysiikkaterapia Oy on vahvistanut asiakkaan tekemän tilauksen.

Tuotteiden ja palvelujen hinnat määräytyvät kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaan. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron. Fysiikkaterapia Oy pidättää oikeuden hinnaston muutoksiin.

Omistusoikeus tilattuihin tuotteisiin säilyy Fysiikkaterapia Oy:llä, kunnes tuote on kokonaan maksettu.

Palvelussa voi maksaa ainoastaan Fysiikkaterapia Oy:n kulloinkin hyväksymillä maksutavoilla.

Vaaranvastuu tuotteen katoamisesta tai vioittumisesta siirtyy asiakkaalle tuotteen luovutuksen yhteydessä. Mikäli tuote katoaa tai vioittuu, voi asiakas pyytää tuotteen uudelleentoimitusta ottamalla yhteyttä osoitteeseen info@fysiikkaterapia.fi.

Fysiikkaterapia Oy vastaa toimittamansa tuotteen virheettömyydestä voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaan valinnan mukaan tuotteen virhe voidaan korjata tai toimitettu tuote voidaan vaihtaa. Fysiikkaterapia Oy pidättää oikeuden kieltäytyä valitusta korjaustoimenpiteestä, mikäli se osoittautuu mahdottomaksi tai aiheuttaa kohtuutonta vaivaa muihin korjaustoimenpiteisiin verrattuna. Mikäli virhettä ei ole mahdollista tai suositeltavaa korjata, asiakkaalla on valintansa mukaan oikeus vaatia hinnanalennusta tai kaupan purkua, mikäli virhe on olennainen.

Fysiikkaterapia Oy ei vastaa mistään välillisistä, välittömistä tai epäsuorista vahingoista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

11. Maksutavat

Ellei Palvelussa toisin erikseen ilmoiteta, Palvelussa hyväksytyt maksutavat ovat E-lasku ja sähköpostitse lähetettävä lasku. Sähköpostitse lähetettävää laskua käytetään pääasiassa kertaluontaisten sekä eriin jaettujen ostosten maksamiseen. E-laskulla voi maksaa niin kertaluontaisia, eriin jaettuja kuin toistaiseksi voimassaolevia maksuja. E-laskutusmahdollisuuden tarjoaa Nordea. Fysiikkaterapia Oy pidättää oikeuden muuttaa ja soveltaa maksutapoja parhaaksi näkemällään tavalla. 

Lasku itsessään toimii kuittina. Halutessaan asiakas voi kuitenkin pyytää erillistä kuittia laskusta. 

12. Etämyynti ja peruuttamisoikeus

12.1 Digitaaliset palvelut

Digitaalisten palvelujen (Verkkovalmennukset sekä yksilöidyt ja valmiit harjoitusohjelmat) osalta 14 päivän peruuttamisaika lasketaan kyseistä palvelua koskevan sopimuksen tekemisestä. Sopimuksen tekemiseksi katsotaan esitietolomakkeen täyttäminen silloin, kun asiakas ilmoittaa haluavansa ostaa palvelun ja vahvistaa, että on lukenut palvelun käyttöehdot. 

Digitaalista sisältöä (valmiit sekä yksilöidyt harjoitusohjelmat) ostaessaan asiakas hyväksyy tuotteiden toimituksen aloittamisen heti maksun varmistuttua.


Asiakkaalla ei ole peruuttamisoikeutta silloin, jos palvelun toimittaminen aloitetaan asiakkaan suostumuksin ennen peruuttamisoikeudelle varatun ajan kulumista. Verkkovalmennuksen osalta palvelun toimittaminen katsotaan aloitetuksi silloin kun asiakas saa ensimmäisen valmennussähköpostin ja voi aloittaa Palvelun käytön. Fysiikkaterapia Oy:n tuotteiden ja tuottamien palveluiden käyttö tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla.

12.2 Sopimuksen irtisanominen ja purku sekä sopimuskauden siirtäminen

12.2.1 Valmennus

Mikäli asiakas haluaa purkaa määräaikaisen valmennussopimuksen PT-sopimuksessa esitettyjen sopimusehtojen vastaisesti, tulee purkuilmoitus tehdä sähköpostitse osoitteeseen info@fysiikkaterapia.fi. Tällöin Fysiikkaterapia Oy:n tilille jo maksettua palkkiota ei hyvitetä takaisin. Mikäli asiakas purkaa määrä-aikaisen valmennussopimuksen, on hän velvollinen maksamaan mahdolliset pidetyt harjoituskerrat, joita ei ole vielä laskutettu tai maksettu. Mikäli asiakas ei ole tämän jälkeen maksanut laskua kokonaisuudessaan, tulee hänen maksaa Fysiikkaterapia Oy:lle 50% jäljellä olevan sopimuksen arvosta. Mikäli asiakas haluaa purkaa toistaiseksi voimassaolevan valmennussopimuksen, on siitä ilmoitettava viimeistään 16. päivä kuluvaa kuukautta sähköpostitse osoitteeseen info@fysiikkaterapia.fi. Mikäli asiakas sanoo sopimuksen irti tämän päivämäärän jälkeen, valmennus jatkuu vielä seuraavan kuukauden ajan. 

Mikäli asiakas haluaa purkaa toistaiseksi voimassaolevan nettivalmennussopimuksen, tulee asiakkaan ilmoittaa tästä sähköpostitse osoitteeseen info@fysiikkaterapia.fi 14 vuorokautta ennen seuraavan laskun lähetyspäivää. Laskun lähetyspäivä määräytyy sen mukaan, minä päivänä valmennussopimus on tehty.

Mikäli asiakas haluaa siirtää PT-tapaamisen, tulee tästä ilmoittaa 24 tuntia ennen sovittua tapaamisaikaa kirjallisesti joko osoitteeseen info@fysiikkaterapia.fi, valmentajan henkilökohtaiseen sähköpostiosoitteeseen, tai viestitse. 24 tuntia lasketaan viestin saapumisajasta. 

13. Ylivoimainen este

Jos näissä ehdoissa mainittujen tai asiakkaan kanssa erikseen sovittujen velvollisuuksien täyttäminen ei ylivoimaisen esteen eli esimerkiksi luonnontapahtuman, katastrofin, lainsäädännön tai viranomaisen päätöksen, lakon tai muun niihin verrattavan, Fysiikkaterapia Oy:stä riippumattoman syyn (force majeure) vuoksi ole mahdollista, Fysiikkaterapia Oy vapautuu velvoitteistaan velvoitteen täyttämisen estävien force majeure –olosuhteiden keston ajaksi. Tällöin asiakkaalla ei ole oikeutta saada korvausta Fysiikkaterapia Oy:ltä sopimuksen rikkomisesta.

14. Riitaisuuksien ratkaiseminen ja sovellettava laki

Fysiikkaterapia Oy:n ja asiakkaan väliset Palvelua tai asiakkaan Fysiikkaterapia Oy:n hankkimaa kulutushyödykettä koskevat riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajansuojalaissa tarkoitetulla kuluttajalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä käyttäjällä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jollei käyttäjällä ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen kansainvälisyksityisoikeudelliset lainvalintaa koskevat säännöt.